Hoạt động sáng kiến (01-02-2018)
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai hoạt động sáng kiến từ năm học 2017 - 2018. Các sáng kiến được công nhận sẽ là căn cứ cho việc đánh giá, phân loại cũng như bình xét thi đua, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trong năm học.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai hoạt động sáng kiến từ năm học 2017 - 2018. Các sáng kiến được công nhận sẽ là căn cứ cho việc đánh giá, phân loại cũng như bình xét thi đua, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trong năm học.

Các cá nhân được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bình xét chiến sĩ thi đua cơ sở khi “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” (yêu cầu có minh chứng kèm theo).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phổ biến nội dung hướng dẫn hoạt động sáng kiến tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị  để triển khai thực hiện. Các cá nhân có sáng kiến nộp hồ sơ đề nghị Công nhận sáng kiến về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (xin gửi kèm văn bản hướng dẫn và phụ lục biểu mẫu hồ sơ). Hồ sơ được tiếp nhận liên tục trong năm, hồ sơ gửi trước 15/6 sẽ được đưa vào xét cho năm học đó.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, điện thoại: 0243 852 7622, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên để được giải đáp. Chi tiết quy chế và các mẫu biểu kèm theo, xin mời download: quy chế, mẫu biểu.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác