Thông báo đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (13-03-2018)
Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, căn cứ nhu cầu của viện/khoa/bộ môn, căn cứ quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ cấu đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo số lượng Giáo sư, Phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các khoa/bộ môn (xin xem ở bảng danh mục kèm theo công văn này).

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới các cán bộ/giảng viên có nhu cầu được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.            Đối tượng

1.1. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh giáo sư:

-       Các các bộ, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đợt năm 2017.

-       Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đợt năm 2017 hoặc các năm trước đó (nếu có) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư tại Trường Đại học Y Hà Nội.

-   Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

1.2. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư:

-       Các các bộ, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2017 hoặc các năm trước đó (nếu có).

-       Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2017 hoặc các năm trước đó (nếu có) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Trường Đại học Y Hà Nội.

-       Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư hoặc phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

2.            Hồ sơ

1.     Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (theo mẫu gửi kèm) – Bản gốc;

2.     Bản khai đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư theo mẫu số 1 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (cả file và bản in) có chữ ký của ứng viên và xác nhận của đơn vị chủ quản (đối với ứng viên không tham gia xét đạt tiêu chuẩn chức danh  Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội) – Bản gốc;

3.     Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cấp;

4.     Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư do người đứng cầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp đối với nhà giáo đã được bổ nhiệm làm Giáo sư hoặc Phó giáo sư tại một cơ sở nước ngoài;

Trong quá trình xem xét bổ nhiệm, Trường Đại học Y Hà Nội có thể yêu cầu các văn bản, tài liệu có liên quan nếu cần.

Kết quả xét bổ nhiệm sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2018; địa chỉ: http://ww.hmu.edu.vn. 

Người nhận hồ sơ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội; Địa chỉ: phòng 319, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119. 

Thời hạn nhận hồ sơ: 17h00, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.! 

Xin mời download thông tin chi tiết và mẫu đơn tại đây: danh mục, mẫu đơn.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Hinh

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác