Thực hiện đề xuất bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại đơn vị (14-03-2018)
Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Căn cứ quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị có nhu cầu bổ sung cán bộ có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm như sau:

1.            Đối tượng

1.1. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh giáo sư:

-       Các các bộ, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đợt năm 2017.

-       Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đợt năm 2017 có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư tại Trường Đại học Y Hà Nội.

-   Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

1.2. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư:

-       Các các bộ, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2017.

-       Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2017 có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Trường Đại học Y Hà Nội.

-       Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư hoặc phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

2.            Quy trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho cán bộ

2.1.     Đối với các khoa/bộ môn thuộc trường

-       Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ gửi khoa/bộ môn hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (ngày 19 tháng 3 năm 2018).

-       Khoa/bộ môn tổ chức họp, lấy ý kiến tại đơn vị thông qua hình thức bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cho cán bộ là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm (nếu có) theo nhu cầu của đơn vị.

-       Khoa/bộ môn gửi về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ các văn bản sau: 1. Công văn đề nghị bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho cán bộ; 2. Biên bản họp; 3. Danh sách cán bộ được đề xuất bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư kèm theo đơn đề nghị bổ nhiệm của các các nhân (Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS1).

2.2.                                     Đối với các đơn vị cấp 3 (viện, bệnh viện, trung tâm)

-       Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ gửi các đơn vị hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (ngày 19 tháng 3 năm 2018).

-       Bộ môn của đơn vị cấp 3 tổ chức họp, lấy ý kiến tại đơn vị thông qua hình thức bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cán bộ là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm (nếu có) theo nhu cầu của đơn vị.

-       Bộ môn gửi về ban lãnh đạo đơn vị cấp 3 các văn bản sau: 1. Công văn đề nghị bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho cán bộ; 2. Biên bản họp; 3. Danh sách cán bộ được đề xuất bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư kèm theo đơn đề nghị bổ nhiệm của các cá nhân (Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS2).

-       Hội đồng Khoa học – Đào tạo của đơn vị cấp 3 họp cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ/giảng viên được bộ môn đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư.

-       Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học – Đào tạo, lãnh đạo đơn vị cấp 3 gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ của Nhà trường công văn kèm theo danh sách cán bộ đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS3).

Đề nghị các đơn vị/khoa/bộ môn gửi hồ sơ về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước 16h30 ngày 23 tháng 3 năm 2018. Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng 320, nhà A1, điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119.  Download công văn tại đây.

 

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác