Một số công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác thi THPT Quốc Gia và Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 (24-04-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo các công văn, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan công tác thi THPT Quốc Gia và Tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:

1. Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải file

2. Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 - Tải file

3. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 - Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải file

4. Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 - Tải file

5. Công văn số 898 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc rà soát cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 - Tải file

6. Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ - Tải file

7. Công văn số 897 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 - Tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác