Tuyển chọn công trình sáng tạo KH-CN để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018 (03-05-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 369/K2ĐT ngày 23/4/2018 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc tuyển chọn công trình sáng tạo KH-CN để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 369/K2ĐT ngày 23/4/2018 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc tuyển chọn công trình sáng tạo KH-CN để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung này đến các cán bộ/giảng viên của đơn vị để đề xuất công trình công bố trong sách vàng. Đối tượng, tiêu chí tuyển chọn và các thức trình bày được hướng dẫn chi tiết trong công văn gửi kèm.

Hồ sơ đăng ký xin gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 22/5/2018.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng 320, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội; điện thoại: 04 38523 798 #122, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác