Đề xuất cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam (14-05-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 2267/BYT-TT-KT ngày 26/4/2018 của Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Bộ Y tế về việc đề xuất lựa chọn cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 2267/BYT-TT-KT ngày 26/4/2018 của Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Bộ Y tế về việc đề xuất lựa chọn cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung này đến các cán bộ/giảng viên của đơn vị để đề xuất cá nhân/tập thê công bố trong sách vàng. Đối tượng, tiêu chí tuyển chọn và các thức trình bày được hướng dẫn chi tiết trong công văn gửi kèm.

Hồ sơ đăng ký xin gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 28/5/2018.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng 320, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội; điện thoại: 04 38523 798 #122, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác