Tuyển chọn đề tài cấp Bộ Y tế (04-07-2018)
Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục 01 đề tài KHCN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2018 tại Quyết định số 3900/QĐ – BYT ngày 27/6/2018 với phương thức thực hiện:Tuyển chọn.

Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục 01 đề tài KHCN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2018 tại Quyết định số 3900/QĐ – BYT ngày 27/6/2018 với phương thức thực hiện:Tuyển chọn. Các đơn vị, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện đề nghị chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ theo mẫu tại thông tư 08/2017/TT-BKHCN và gửi về Cục KHCN và Đào tạo – Bộ Y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Bộ Y tế.

Chi tiết thông báo, Quyết định phê duyệt, danh mục xin xem file đính kèm.

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác