Kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp Bộ Y tế (02-08-2018)
Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 16/7/2018 với phương thức thực hiện: Tuyển chọn

Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018  theo Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 16/7/2018 với phương thức thực hiện: Tuyển chọn. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ theo mẫu tại thông tư 08/2017/TT-BKHCN và gửi về Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Bộ Y tế.

Chi tiết thông báo, danh mục xin xem file đính kèm.

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác