Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 (21-08-2018)
Theo kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị:

Theo kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị:

          - Các cán bộ, giảng viên xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2019 (theo mẫu KHCN.05.1. Thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở) và gửi về bộ môn/đơn vị quản lý trực tiếp để xét duyệt.

          - Các bộ môn/đơn vị tiến hành họp và xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 của các cán bộ thuộc đơn vị mình bao gồm các cán bộ cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng (đã có quyết định công nhận của Nhà trường) (theo mẫu KHCN.05.2. Đánh giá đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở), tập hợp những đề tài đạt yêu cầu và gửi công văn đăng ký đề tài NKCH cấp cơ sở năm 2019 về phòng QL.KH&CN trước ngày 31/10/2018.

Tài liệu gửi kèm công văn bao gồm: 01 danh sách trích ngang các đề tài đạt yêu cầu theo mẫu KHCN.05.3. Trích ngang đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 phiếu đánh giá đề xuất đề tài của Bộ môn/đơn vị theo mẫu KHCN.05.2 và 06 quyển đề cương/01 đề tài đạt yêu cầu (theo mẫu KHCN.05.1). 

* Ghi chú:

- Các đề tài NCKH cấp cơ sở đăng ký năm 2019 đều phải tự túc kinh phí thực hiện đề tài, cũng như kinh phí xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài theo quy định của Nhà trường.

- Các đơn vị cấp 3: thực hiện theo quy trình đã được phân cấp quản lý.

          Xin mời click tên các file sau đây để tải file đính kèm: KHCN.05.1, KHCN.05.2, KHCN.05.3).

          * Người nhận: BS. Bùi Văn Nhơn, phòng 404 - tầng 4 - nhà A1, SĐT: 043 8523798-3121, DĐ: 097.666.1780.

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác