Bộ Giáo dục - Đào tạ0: hướng dẫn đăng ký đề tài (24-09-2018)
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công văn Số: 4236/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công văn Số: 4236/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562).

Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các đơn vị và cá nhân quan tâm nghiên cứu danh mục các định hướng ưu tiên  khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống phù hợp với điều kiện cá nhân và tiêu chí ưu tiên đề xuất đề tài.
Các đơn vị và cá nhân sau khi nghiên cứu có đề xuất đề tài thì hoàn thiện hồ sơ gồm: 
- Phiếđề xuđề tàthuộc Chương trình 562 (Mẫu 1)
-  Tổng hợp đề xuất đề tài theo lĩnh vực của Chương trình 562 (Phụ lục 2)
và gửi về phòng Quản lý KHCN trước ngày 1/10/2018 để nhà trường tổng hợp và gửi công văn chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Mọi chi tiết xin liên hệ: BS Nguyễn Trung Hiếu, Phòng Quản lý KHCN, ĐT: 0904218672, email:hieukhcn@hmu.edu.vn

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác