Đảng bộ lãnh đạo Trường trong thời kỳ đổi mới (Giai đoạn 1986-1996) (04-10-2018)
Tiếp tục cải cách giáo dục, mở rộng quy mô đào tạo sau địa học, tăng cường công tác NCKH, phát huy vai trò Trường trọng điểm quốc gia và bước đầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

VPĐU

Các tin khác