Đảng bộ lãnh đạo Trường trong thời kỳ đất nước mới thống nhất (Giai đoạn 1975-1986) (04-10-2018)
Chấp hành chủ trương của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp. Trường tiến hành "cải cách giáo dục" tiếp tục phát triển công tác đào tạo đại học nhưng đồng thời mở rộng quy mô đào tạo sau đại học.

VPĐU

Các tin khác