Đảng bộ lãnh đạo Trường góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước (Giai đoạn 1965-1975) (04-10-2018)
Lãnh đạo Nhà trường chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến; vừa đào tạo vừa phục vụ chiến đấu; mở rộng quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo; ngừng đào tạo tại chức, chuyên tu, bắt đầu đào tạo sau đại học; phát huy vai trò Trường trọng điểm của ngành.

VPĐU

Các tin khác