3rd Raffles Dialogue on Human Well-Being and Security (HWS): Towards Resilient and Empowered Societies, 27-28 November 2018 (09-10-2018)
Raffles Dialogue 2018 The 3rd Raffles Dialogue on the Future of Human Well-Being and Security (HWS): Towards Resilient and Empowered Societies seeks to tackle multiple challenges central to sustainable and equitable human development through initiatives such as mitigating the ill-effects of globalisation, dealing with climate change and the health of the planet as a whole. Solutions include developing effective and relevant technologies through a robust research endeavour, delivering quality healthcare and education, ensuring international cooperation and goodwill, and building effective global institutions which provide strong governance. The Dialogue is jointly organised by the National University Health System (NUHS) together with the National University of Singapore’s Yong Loo Lin School of Medicine, Lee Kuan Yew School of Public Policy and Saw Swee Hock School of Public Health. The 3rd Raffles Dialogue is supported by the Ministry of Health (MOH), Singapore.

Đối thoại Raffles lần thứ 32018

 
Cuộc đối thoại Raffles thứ 3 về tương lai của hạnh phúc và an ninh con người (HWS): Hướng tới các xã hội có sức mạnh và bền vững tìm cách giải quyết nhiều thách thức tập trung vào phát triển con người bền vững và công bằng thông qua các sáng kiến ​​như giảm thiểu tác động của toàn cầu hóa, đối phó với khí hậu thay đổi và sức khỏe của toàn bộ hành tinh.
 
Các giải pháp bao gồm phát triển các công nghệ có hiệu quả và có liên quan thông qua nỗ lực nghiên cứu mạnh mẽ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chất lượng, đảm bảo hợp tác quốc tế và thiện chí và xây dựng các tổ chức toàn cầu hiệu quả cung cấp quản trị mạnh mẽ.
 
Cuộc đối thoại được phối hợp tổ chức bởi Hệ thống Y tế Đại học Quốc gia (NUHS) cùng với Trường Y khoa Yong Loo Lin của Đại học Quốc gia Singapore, Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew và Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock. Cuộc đối thoại Raffles lần 3 được hỗ trợ bởi Bộ Y tế (MOH), Singapore.

Thông tin chi tiết có tại:  http://rafflesdialogue.com.sg/

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác