Thông báo về việc thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (21-01-2019)
Thông báo số 06/TB-BYT ngày 03/01/2019 của Bộ Y tế về việc thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Nhà trường nhận được Thông báo số 06/TB-BYT ngày 03/01/2019 của Bộ Y tế về việc thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo và gửi văn bản tới các cá nhân xem xét, nghiên cứu và tham gia ứng tuyển 

Nội dung thông báo

Các tin khác