Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIV (19-02-2019)
Thực hiện Công văn số 475/BYT-PC ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường!

Thực hiện Công văn số 475/BYT-PC ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Phòng Tổ chức Cán bộ phổ biến, giới thiệu 09 Luật và một số Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn này) để Công chức, viên chức và người lao động tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT

ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI XIV

STT

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

I

CÁC LUẬT

 

1

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Công an

2

Luật Công an nhân dân

Bộ Công an

3

Luật đặc xá

Bộ Công an

4

Luật chăn nuôi

Bộ NN và PTNT

5

Luật trồng trọt

Bộ NN và PTNT

6

Luật cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Quốc phòng

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và ĐT

8

Luật phòng, chống tham nhũng

Thanh tra CP

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch

Bộ Kế hoạch và đầu tư

II

CÁC NGHỊ QUYẾT

 

1

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 

2

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước

 

3

Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

 

4

Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

 

5

Nghị quyết phê chuẩn hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

 

6

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

 

7

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019

 

8

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

 

9

Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

 

10

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác