Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 (19-02-2019)

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học,

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 13/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục,

Thực hiện Công văn số 475/BYT-PC ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV,

Để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin về pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã có Công văn số 169/ĐHYHN-TTr ngày 18/02/2019 đề nghị các đơn vị trong toàn Trường chủ động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của các văn bản dưới đây và yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dưới đây là chi tiết các Luật, Nghị quyết:

STT

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Hiệu lực

I

CÁC LUẬT

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

19/11/2018

01/7/2019

2

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

15/11/2018

01/7/2020

3

Luật Công an nhân dân

20/11/2018

01/7/2019

4

Luật Đặc xá

19/11/2018

01/7/2019

5

Luật Chăn nuôi

19/11/2018

01/01/2020

6

Luật Trồng trọt

19/11/2018

01/01/2020

7

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

19/11/2018

01/7/2019

8

Luật Phòng, chống tham nhũng

20/11/2018

01/7/2019

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

20/11/2018

01/01/2019

II

CÁC NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

20/11/2018

04/01/2019

2

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước

 

 

3

Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông

 

 

4

Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông

 

 

5

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

12/11/2018

27/12/2018

6

Nghị quyết xác nhận lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

 

 

7

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019

08/11/2018

23/12/2018

8

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

09/11/2018

24/12/2018

9

Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

14/11/2018

29/12/2018

10

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

12/11/2018

27/12/2018

 

Phòng Thanh tra

Các tin khác