Tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (04-03-2019)
Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, dự bị đại học trên cả nước có kể hoạch phối hợp và hỗ trợ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/ phường/thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, phòng Tuyên Huấn kính đề nghị các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện khi có chủ trương và biện pháp triển khai cụ thể.

Nội dung công văn:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác