Thông báo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 (04-03-2019)
Theo công văn số 159/K2ĐT-KHCN ngày 26/2/2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm) và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 12/05/2019 để tổng hợp danh mục gửi Bộ Y tế.

Theo công văn số 159/K2ĐT-KHCN ngày 26/2/2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách  Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (tải mẫu đăng ký tại đây, tải công văn tại đây) và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 12/05/2019 để tổng hợp danh mục gửi Bộ Y tế. 
Phiếu đề xuất xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho:

BS. Nguyễn Trung Hiếu        Tel: 0904218672       email: hieukhcn@hmu.edu.vn

ThS. Trần Lê Giang               Tel: 0913581341      email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Các tin khác