Thông Báo tuyển chon đề tài KHCN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (06-03-2019)
Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục gồm 12 đề tài KHCN cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2019 (tải quyết định tại đây). Các đơn vị, nhóm nghiên cứu, cá nhân của nhà trường quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn

Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục gồm 12 đề tài KHCN cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2019 (tải quyết định tại đây). Các đơn vị, nhóm nghiên cứu, cá nhân của nhà trường quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu qui định tại thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (tải Mẫu biểu tại đây). 

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định gửi về Cục KHCN và Đào tạo - Bộ Y tế (138B Giảng Võ ) trước ngày 15/4/2019. Quá thời hạn này đề tài sẽ không được xem xét phê duyệt.

Các tin khác