Xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 - năm 2020 (15-03-2019)

Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,  “Thầy thuốc Ưu tú” (Nghị định số 41) và Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng như sau:(có mẫu kèm theo)

1. Thông báo xét tặng 2019. 

2. NĐ  TTND, TTƯT. 

3. CV 284.TTND.TTƯT

4. Mẫu BC thành tích TTND

5. Mẫu BC thành tích TTƯT

Các tin khác