Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ thành phố Hà nội năm 2020 (21-03-2019)
Theo công văn số 242/SKHCN-KHTC ngày 14/3/2019 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ thành phố Hà nội năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết

Theo công văn số 242/SKHCN-KHTC ngày 14/3/2019 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ thành phố Hà nội năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (mẫu phiếu tải tại đây) và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày15/05/2015 để tổng hợp danh mục gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

Phiếu đề xuất xin gửi 02 bản về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho: ThS. Trần Lê Giang Tel: 0913581341 email: tranlegiang@hmu.edu.vn 

Các tin khác