Thông báo Kết quả đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2018 – Đợt 2 (26-03-2019)
Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia thông báo tới tổ chức chủ trì và các chủ nhiệm đề tài kết quả xét duyệt hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2018 – Đợt 2 của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia thông báo tới tổ chức chủ trì và các chủ nhiệm đề tài kết quả xét duyệt hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2018 – Đợt 2 của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Các tin khác