Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25. (27-05-2019)
Ngày 23 tháng 05 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN, về việc phê duyệt Danh mục 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25.

Ngày 23 tháng 05 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1325/QĐ-BKHCN, về việc phê duyệt Danh mục 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác