Danh sách sáng kiến được công nhận năm học 2018 - 2019 (22-07-2019)
Ngày 15 tháng 07 năm 2019, Hội đồng sáng kiến Trường Đại học Y Hà Nội đã họp thẩm định các sáng kiến trong năm học 2018 - 2019. Danh sách chi tiết xin xem tại đây.

Ngày 15 tháng 07 năm 2019, Hội đồng sáng kiến Trường Đại học Y Hà Nội đã họp thẩm định các sáng kiến trong năm học 2018 - 2019. 

Danh sách chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác