Thông báo kết quả xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở (06-08-2019)
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2127/QĐ-ĐHYHN ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2127/QĐ-ĐHYHN ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký năm 2019 và nghe ứng viên trình bày báo cáo tổng quan. Danh sách đăng ký xét duyệt tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội gồm ứng viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và cán bộ giảng viên đăng ký thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế, danh sách này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội trước ngày 20/7/2019 theo quy định.

Căn cứ trên báo cáo kiểm phiếu và biên bản các vòng họp của Hội đồng, các ứng viên có tên dưới đây được công nhận đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách chi tiết xin mời xem tại đây.

Các tin khác