Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” (08-10-2019)
Theo công văn số: 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất đề tài/dự án khoa học ( xem công văn đính kèm và mẫu đăng ký).

Theo công văn số: 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất đề tài/dự án khoa học ( xem công văn tại đây và mẫu đăng ký tại đây).

Thời gian nhận đề xuất từ 1/10/2019 – 17h ngày 25/11/2019. 

Mọi chi tiết xin liên hệ :  ThS. Trần Lê Giang       Tel: 0913581341      email: tranlegiang@hmu.edu.vn

  

 

Các tin khác