Hướng dẫn học tập cho Sinh viên trong Chương trình đào tạo đổi mới (22-10-2019)
Hướng dẫn học tập cho Sinh viên trong Chương trình đào tạo đổi mới

Hướng dẫn học tập cho Sinh viên trong Chương trình đào tạo đổi mới

1. Hướng dẫn học tập theo phương pháp: Checklist bảng kiểm

2. Hướng dẫn học tập theo phương pháp: Kiến tập

3. Hướng dẫn học tập theo phương pháp: Thuyết trình

4. Hướng dẫn học tập theo phương pháp: Thảo luận nhóm nhỏ Seminar (SLS Student Led Seminar)

5. Hướng dẫn học tập theo phương pháp: Thảo luận nhóm lớn TBL (Team Base Learning)

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác