Quyết định về việc Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức triển khai và quản lý nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội (24-10-2019)

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Quyết định 5941/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức triển khai và quản lý nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây, mẫu biểu xin xem tại đây

Các tin khác