Mời nộp đề xuất cho chương trình Erasmus+ 2020 2020 Erasmus+ Call for Proposals (18-11-2019)

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án cho Xây dựng Năng lực trong Giáo Dục Bậc Cao năm 2020. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn là các tổ chức giáo dục đại học, các hiệp hội, tổ chức của các trường đại học, giám đốc quốc gia / quốc tế, các tổ chức giáo viên hoặc sinh viên, được thành lập ở một quốc gia châu Âu hoặc tại quốc gia đối tác bao gồm Việt Nam.


Thời hạn nộp đề xuất dự án là ngày 5 tháng 2 năm 2020 vào lúc 17:00 giờ Brussels (tức 23:00 giờ Việt Nam). Các dự án thành công sẽ được chọn vào tháng 8 năm 2020 để có thể bắt đầu triển khai từ 15 tháng 11 năm 2020 hoặc từ ngày 15 tháng 1 năm 2021. Mỗi dự án có tổng ngân sách tối đa 1 triêu EUR và thực hiện trong 3 năm.

Vui lòng xem link để biết thông tin chi tiết: https://eeas.europa.eu/…/2020-call-proposals-capacity-build…

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu(link sends e-mail)

• Thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus (EMJMDs) – Hạn nộp: 14/2/2020 (17:00 giờ Brussels).
• Trao đổi sinh viên và nhân sự (ICM) – Hạn nộp: 5/2/2020 (12:00 giờ Brussels)
• Xây dựng năng lực cho Giáo dục Bậc cao (CBHE) – Hạn nộp: 5/2/2020 (17:00 giờ Brussels)
• Jean Monnet Actions (JMA) – Hạn nộp: 20/2/2020 (17:00 giờ Brussels).

Thông tin chi tiết về lĩnh vực, yêu cầu, hạn nộp và hướng dẫn nộp đề xuất được đăng tải tại:


• Mời nộp hồ sơ cho chương trình Erasmus+ 2020 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/…
• Hướng dẫn về chương trình Erasmus+ 2020 – https://ec.europa.eu/…/erasmus…/resources/programme-guide_en

 

 

Các tin khác