Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng vui của trường Đại học Y Hà Nội (04-12-2019)
Phát động cuộc thi sáng tác Mascot của Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung thông tin chi tiết:

 

 

 

 

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi Sáng tác Biểu tượng vui (Mascot) của Trường Đại học Y Hà Nội

(gửi kèm theo Hồ sơ dự thi mẫu thiết kế Biểu tượng)

 

Kính gửi: Ban Tổ chức

 

Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi: ..............................................................................................................................................................................................................

Số CMND/CCCD:....................................., ngày cấp…………………………..,................................................................................................................................................

nơi cấp………………………………………………………………………..…………...........................................................................................................................................

Đơn vị công tác:...............................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Email:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Là tác giả của mẫu thiết kế Biểu tượng dự thi (tên, số lượng mẫu):

1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ dự thi gồm có: (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu

☐   Phiếu đăng ký dự thi:

☐   Mẫu thiết kế:

☐   Bản mô tả, thuyết minh về mẫu thiết kế dự thi:

 

Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi "cuộc thi sáng tác Biểu tượng vui (Mascot) của Trường Đại học Y Hà Nội". Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mẫu dự thi trên là do Tôi (chúng tôi) thiết kế, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà Tôi đang giữ. Tôi (chúng tôi) cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai và thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định trong Thể lệ cuộc thi. Nếu sai Tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

..........., ngày........tháng........năm …..

        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác