THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội (18-12-2019)
Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với cơ cấu đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các viện/khoa/bộ môn năm 2019 (phụ lục kèm theo công văn này).

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với cơ cấu đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các viện/khoa/bộ môn năm 2019 (phụ lục kèm theo công văn này).

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới các cán bộ/giảng viên có nhu cầu được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường thực hiện theo hướng chi tiết tại đây.

Người nhận hồ sơ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội; Địa chỉ: phòng 320B, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119. 

Thời hạn nhận hồ sơ: 17h00, ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Các tin khác