Công bố Dự thảo về Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học (19-02-2020)

Phòng Quản lí Đào tạo Đại học Y Hà Nội công bố:

Dự thảo về "Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học"

1.Quyết định.Xem chi tiết tại đây

2.Xét miễn công nhận kết quả học tập.Xem chi tiết tại đây

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác