TỔNG HỢP: CHUẨN ĐẦU RA & CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỆ (28-02-2020)

Tổng hợp: Chuẩn đầu ra & Chương trình đào tạo các hệ
 
STT Tên Hệ đào tạo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
1

Bác sĩ Y khoa

   
2 Bác sĩ Răng Hàm Mặt    
3 Bác sĩ Y học cổ truyền    
4 Bác sĩ Y học dự phòng    
5 Cử nhân Điều dưỡng    
6 Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến    
7 Cử nhân Dinh dưỡng    
8 Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa    
9 Cử nhân Kĩ thuật y học    
10 Cử nhân Y tế công cộng    
  ...    

 

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác