Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 (09-03-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Hướng tới kỷ niệm 118 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và chào mừng đại hội Đảng các cấp, Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch phát động thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm (có Kế hoạch số 332/KH-ĐHYHN ngày 27/02/2020 gửi kèm theo)
Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến và phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Trường Đại học Y Hà Nội ngày càng phát triển.
Trân trọng cảm ơn./.
 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác