Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (16-03-2020)
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội được hiệu quả, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Toàn thể nội dung:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác