Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 (20-03-2020)

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

     Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BVN ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

     Căn cứ Kế hoạch số 2370/ĐHYHN-TCCB ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019;

     Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 (Danh sách kèm theo).

Các tin khác