Danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở 2020 (27-03-2020)
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp phiên 4 nhằm đề cử các thầy/cô có chức danh GS/PGS tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Nhà trường

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp phiên 4 nhằm đề cử các thầy/cô có chức danh GS/PGS tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Nhà trường. Hoạt động này thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định  số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư; Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 38/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.    

Hội đồng thống nhất cao về việc Hội đồng giáo sư cơ sở được thành lập hàng năm, tuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang tính đặc thù của Nhà trường và lựa chọn thành viên của Hội đồng phù hợp với chuyên ngành ứng viên đăng ký xét chức danh. Các thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã đề cử 25 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng (danh sách kèm theo thông báo này) làm cơ sở để Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

Xin trân trọng thông báo./.

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác