Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ năm 2020 (25-03-2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sĩ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng: - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 05 chỉ tiêu - Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 11 nhóm - Bồi dưỡng sau Tién sĩ: 15 chỉ tiêu 2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sĩ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 05 chỉ tiêu

- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 11 nhóm

- Bồi dưỡng sau Tiến sĩ: 15 chỉ tiêu

2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN

2. Đối tượng dự tuyển

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp

3. Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: visti@most.gov.vn

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác