Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (27-04-2020)
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Trường tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chi tiết tại Công văn số 748/ĐHYHN-TCCB từ ngày 27/4/2020.

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác