Đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ Y tế (29-04-2020)
Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BYT về việc phê duyệt 05 Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2025, gồm:

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BYT về việc phê duyệt 05 Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2025, gồm:

1. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự phòng bệnh, tật ở người”.

2. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người”.

3. Chương trình: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển dược phẩm và Trang thiết bị y tế”.

4. Chương trình: “Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ con người”.

5. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sức khoẻ”.

Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ theo Quyết định 1704/QĐ-BYT (tải tại đây) của Bộ Y tế, theo công văn số 374/K2ĐT - KHCN ngày 28/4/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, phòng Quản lý KHCN đề nghị các cá nhân/đơn vị  đề xuất các nhiệm vụ thực hiện các Chương trình phù hợp. Mỗi đề xuất nhiệm vụ chỉ đăng ký tham gia 01 Chương trình; Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu A1-ĐXNV (tải tại đây) tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN .

Các cá nhân/đơn vị đề xuất nhiệm vụ nộp về phòng QL.KHCN  : Trước  ngày 25/5/2020 để phòng tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Phiếu đề xuất gửi về Phòng Quản lý KHCN cho ThS. Trần Lê Giang        Tel: 0913581341       email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Các tin khác