Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học (08-04-2020)
Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học

Download Quyết định ban hành Quy định tại đây

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác