Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (03-08-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Trường tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết:

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác