Cập nhật hạng mục sản phẩm cuộc thi "Y tế thông minh lần II - năm 2020" (15-09-2020)
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi tới các đơn vị y tế, các tập thể, cá nhân được biết để có thể tham gia cuộc thi.

 

Thể lệ cuộc thi "Y tế thông minh lần thứ II - năm 2020"

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác