Tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội (16-09-2020)
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên những nội dung cụ thể sau.

 

1. Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"

 

 

 

2. Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 

 

 

3. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác