Triển khai tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (02-10-2020)
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên những nội dung sau.

 

1.  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 

 

 

2. Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 31/8/2020 của Thành ủy Hà Nội về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng".

 

 

 

3. Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về "Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026".

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác