Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (23-10-2020)

          Ngày 15/10/2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020. Cuộc thi nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

          Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Vụ  Pháp chế  -  Bộ  Y tế  tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn.

          Thể lệ cuộc thi: https://vuphapche.moh.gov.vn/pages/news/17478/Cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-y-te-nam-2020.html

          Để hưởng ứng cuộc thi, Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các đơn vị trong toàn Trường quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

          Thông tin chi tiết về cuộc thi đề nghị liên hệ ThS. Nguyễn Thị Minh Hường – Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, điện thoại: 0936.896.089 - 024 6273 2402

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Các tin khác