Quy chế/Quy định của Trường Đại học Y Hà Nội (07-11-2020)

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
TỔNG HỢP: QUY CHẾ/QUY ĐỊNH

 
STT NGÀY SỐ CV TRÍCH YẾU QUY CHẾ/ QUY ĐỊNH TẢI FILE

 

15/9/2020

3660/QĐ-ĐHYHN

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội

Tải file

 

07/4/2020

713/QĐ-ĐHYHN

Quyết định về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

Tải file

 

31/12/2019

7168/QĐ-ĐHYHN

Quyết định Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm theo hệ thống tín chỉ

Tải file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2017

459 /QĐ-ĐHYHN

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

Tải file

 

09/9/2013

 

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Tải file

 

20/03/2017

456 /QĐ-ĐHYHN

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

Tải file

 

18/01/2017

75/QĐ - ĐHYHN

Qui định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Y Hà Nội

Tải file

 

12/10/2017

1717/TB-ĐHYHN

Thông báo qui định về khoá luận tốt nghiệp năm 2017 -2018

Tải file

 

27/10/2017

4838/QĐ-ĐHYHN

Quy chế Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

Tải file

 

09/10/2018

1636/TB-ĐHYHN

QUY ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018-2019 - HỆ BÁC SĨ

Tải file

 

30/10/2018

5862/QĐ-ĐHYHN

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành chương trình học Giáo dục thể chất với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tải file

 

19/8/2019

3896/QĐ-ĐHYHN

Qui định đào tạo chương trình AUF - BSYK hệ Pháp ngữ 

Tải file

 

31/12/2019

7135/QĐ-ĐHYHN

Quyết định Về viêc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi, bổ sung)

Tải file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định về dạy học giáo dục thể chất

Tải file

 

 

 

Quy định thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trường Đại học Y Hà Nội

Tải file

 

 

 

Ban hành mã học phần áp dụng theo hệ thống tín chỉ hệ Cử nhân Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học

Tải file

 

 

 

Ban hành mã môn học áp dụng cho hệ đào tạo đại học

Tải file

 

 

 

Ban hành tiến trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học liên thông từ trình độ Cao đẳng

Tải file

 

 

 

Ban hành quy định đào tạo văn bằng hai hệ chính quy ngành Y học Dự phòng của trường Đại học Y Hà Nội

Tải file

 

 

 

Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng

Tải file

 

 

 

Quy chế tuyển sinh liên thông đại học chính quy hình thức vừa làm vừa học

Tải file

 

 

 

Ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

Tải file

  18/4/2014   QUY ĐỊNH Chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học Tải file
  18/4/2014 1418/ QĐ-ĐHYHN Quyết định ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn đại học, sau đại học Tải file

 

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác