HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025 (19-11-2020)

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

(Được Bộ Y tế công nhận theo Quyết định số 3946/QĐ-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội gồm 17 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh là người học của Trường, đại diện giảng viên, đại diện viên chức, đại diện của Bộ Y tế, đại diện của cộng đồng xã hội: nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục,  nhà văn hóa, nhà khoa học, luật sư, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động, đại diện đơn vị thực hành của Trường. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường bao gồm: Chủ tịch (01), Thư ký (01), Ban thường trực và 03 Ban chuyên trách. 

 

2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 
 

STT

Học hàm, Học vị, Họ và tên

Chức vụ, chức danh

1

GS. TS. BS. Tạ Thành Văn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng trường

2

PGS.TS. BS.  Đoàn Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng Điều hành

Thành viên Hội đồng Trường

3

PGS. TS. BS. Trần Huy Thịnh

Phó Trưởng bộ môn Hóa sinh,

Trưởng phòng Quản lý KH&CN

Thư ký Hội đồng Trường

4

PGS.TS. BS.  Hồ Thị Kim Thanh

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng BM Y học Gia đình

Thành viên Hội đồng Trường

5

ThS. Đỗ Nam Khánh

Bí thư Đoàn TNCSHCM

Thành viên Hội đồng Trường

6

GS.TS. BS.  Lê Thị Hương

Viện trưởng Viện ĐTYHDP&YTCC

Thành viên Hội đồng Trường

7

PGS.TS. BS.  Tống Minh Sơn

Viện trưởng Viện ĐTRHM

Thành viên Hội đồng Trường

8

PGS.TS. BS.  Nguyễn Lân Hiếu

Phó Trưởng BM Tim mạch

Giám đốc Bệnh viện ĐHYHN

Thành viên Hội đồng Trường

9

GS.TS. BS.  Nguyễn Hữu Tú

Phó Hiệu trưởng

Giám đốc Phân hiệu Thanh Hóa

Thành viên Hội đồng Trường

10

ThS. Phạm Xuân Thắng

Phó Hiệu trưởng

Thành viên Hội đồng Trường

11

PGS.TS. BS.  Phạm Ngọc Minh

Trưởng BM Ký sinh trùng

Trưởng phòng TCCB

Thành viên Hội đồng Trường

12

TS. BS.  Phạm Văn Tác

Cục trưởng Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế

Thành viên Hội đồng Trường

13

GS.TS. BS.  Nguyễn Quang Tuấn

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Thành viên Hội đồng Trường

14

TS. BS.  Bạch Quốc Khánh

Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ

Thành viên Hội đồng Trường

15

ThS. BS. Tống Quang Thìn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình

Thành viên Hội đồng Trường

16

ThS. Ngô Chí Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện ĐK Tâm Anh,

Thành viên Hội đồng Trường

17

ThS. Tôn Nữ Thu Hà

Trưởng VP Luật sư Thu Hà và Cộng sự

Thành viên Hội đồng Trường

 


3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học quy định: Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động và phân bổ các nguồn lực cho Trường; thực hiện giám sát các hoạt động của Trường; là cầu nối giữa Trường và cộng đồng xã hội; bảo đảm thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường theo quy định của pháp luật.

 

Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn cụ thể như sau:

 

a) Quyết định về quy mô, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường và các đơn vị trực thuộc tự bảo đảm chi thường xuyên; chủ trương phát triển trường thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác.

 

b) Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động, quy chế Tài chính, quy chế Dân chủ ở cơ sở của Trường theo Luật Giáo dục đại học và quy định của pháp luật; quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường.

 

c) Quyết định kế hoạch, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

 

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường, các tổ chức của đơn vị thuộc, trực thuộc trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật.

 

đ) Quyết định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Hội đồng trường.

 

e) Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các Ban thuộc Hội đồng trường; quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên các Ban thuộc Hội đồng trường.

 

g) Quyết định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng.

 

h) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, Phó trưởng và Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

 

i) Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm và/hoặc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các chức danh quản lý do Hội đồng trường bổ nhiệm; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì Hội đồng trường xem xét, quyết định phương án thay thế.

 

k) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua mức học phí, mức thu dịch vụ y tế tại bệnh viện thực hành của Trường được phê duyệt tự chủ, báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường.

 

l) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác.

 

m) Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo và giải trình về hoạt động của Trường; khi cần thiết, yêu cầu các trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Trường báo cáo, giải trình về hoạt động liên quan.

 

n) Báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Trường về kết quả giám sát toàn bộ hoạt động của Trường và kết quả hoạt động của Hội đồng trường.

 

q) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cấp có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý, giải trình về các hoạt động, việc thực hiện các cam kết và kết quả dự kiến của Trường); chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường.

 

Các tin khác