Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (20-11-2020)

         

         Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ký Nghị quyết số 03/NQ-ĐHYHN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội.

 

         Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 trang, 5 Chương và 24 Điều thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng trường. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

 

         Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động, người học trong Trường và các đơn vị/cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Quy chế này.

 

Các tin khác